Annotert utgave av start

Forfattere

Tekst

! Vertskapet

Vertskapet er en av Finansstyrets undergrupperinger. Vi er bl.a. ansvarlig for at virksomheten til Studentersamfundet driftes i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer for smittevern.

Vil du ha tak i oss? Trykk [her|kontakt] for kontaktinfo. Hvis det haster kan du ringe Daghavende Vertskapet på *992 15 960*. Vi er på huset fra kl. 16.


!! Informasjon til arrangører

* [Skal du arrangere et arrangement på Samfundet - klikk her]
* [Hva du skal gjøre på arrangementsdagen]
* [Arrangementsguide for ikke-arrangerende | https://vertskapet.samfundet.no/arrangementsguide]

* [Bordkart] - Oversikt over bordkart og kapasiteter
* [Smittevern under arrangement på Samfundet | arrangere]
* [Hvordan arrangere interne arrangement på Samfundets offentlige lokaler | arrangereintern]
* [Smittesporing på papir | https://vertskapet.samfundet.no/filer/Smitteoppsporing.pdf]
* [Besøkregistrering | https://vertskapet.samfundet.no/filer/Besøksregistreringfordummies.pdf]
* [Anmodning av tekniske gjenger]


!! Informasjon til gjenger

* [Soner | soneinndeling] - Oversikt over sonene Samfundet er delt inn i 
* [Retningslinjer for frivillige på jobb | retningslinjerpaajobb]
* [Hospitering | hospitering]
* [FAQ] - Et forsøk på svare på de vanligste spørsmålene vi får.
* [Instruks] - Her kan du se Vertskapets instruks. Den ble vedtatt av Finansstyret 7. august 2020.
* [Hvordan få en bra kveld på Studentersamfundet | brakveld]

!! Annen essensiell informasjon

* [Antibac | https://vertskapet.samfundet.no/antibac]
* [Veileder for serverings- og skjenkesteder i Trondheim under covid-19 pandemien | https://vertskapet.samfundet.no/filer/veileder2020-08.pdf]
* [Forskrift om smitteverntiltak | https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470]
* [Meteren|https://www.youtube.com/watch?v=6oh885XlfTE]
* [Bents smittetips|https://www.facebook.com/watch/?v=402270490781648]

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)