Annotert utgave av instruks

Forfattere

Tekst

!Instruks Vertskapet

*1. Formål* %%
1. Vertskapet har ansvar for samordning og tilrettelegging for arrangementer og drift av offentlige områder ved Studentersamfundet i Trondhjem. Vertskapet har rollen som Daghavende og er ansvarlig for utøvelse av Husorden innenfor Samfundets åpningstider. %%
2. Innenfor Samfundets åpningstider skal det være en Daghavende fra Vertskapet tilstede på huset. Daghavende har ansvar for Vertskapets oppgaver. %%
3. Vertskapet har det utøvende og operative ansvaret for sikkerheten på Huset og skal bistå og tilrettelegge for driften av Huset. Dette innebærer koordinering av alle arrangementene på Huset, inkludert romfordeling, logistikk og legsjekk. Vertskapet skal sørge for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt og at aktiviteten foregår innenfor trygge rammer.%%
4. Vertskapet skal yte service til publikum ved å gi informasjon om dagens program og hjelpe folk med å finne frem på Huset. Vertskapet skal være oppdatert på det som skjer på Huset hver dag og vite hvor man skal henvende seg ved ulike behov. 

*2. Sammensetning* %%
1. Vertskapet består av inntil 10 aktive funksjonærer.%%
2. Bindingstiden for funksjonærer i Vertskapet er normalt 2 år. Ved internt opptak er bindingstiden for funksjonærer minimum 1 år. Etter utløp av bindingstiden har medlemmene mulighet til å beholde funksjonærstatusen som pangsjonist.%%
3. Leder av Vertskapet godkjennes av Finansstyret.%%
4. Vertskapet skal ha en leder og en nestleder. Vervene har bindingstid på 1 år.%%

*3. Ansvarsområde og plikter* %%
1. Medlemmer i Vertskapet skal kjenne Studentersamfundets branninstruks og HMS-regelverk i detalj. %%
2. Vertskapet skal samordne og tilrettelegge for arrangementer og drift av offentlige områder. Vertskapet skal jobbe nøytralt, og likestille alle Husets gjenger/områder og andre interessenter.%%
3. Daghavende er sammen med vaktleder ansvarlig for åpning og stenging av huset, Daghavende som er øverste operative ansvarlig for sikkerhet og drift. Daghavende har brannansvar under åpningstid. Daghavende har ansvar for beredskapsplan.%%
4. Vertskapet skal påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer for smittevern. Daghavende har ansvar for å følge opp alle rutiner og logistikk knyttet til smittevern.%%
5. Vertskapet kan av hensyn til sikkerhet eller Husorden stenge eller begrense adgang til  arrangementer.%%
6. Leder i Vertskapet skal representere Vertskapet %%
(a) som medlem i Driftstyret (DS)%%
(b) som representant i GSK%%
7. Vertskapssjef har ansvar for å dokumentere Vertskapet sin virksomhet og avlevere korrespondanse og annet arkivmateriale til Samfundets arkivar.%%
8. Vertskapet opprettholder ikke virksomheten under UKA.%%

*4. Økonomi og regnskap* %%
1. Vertskapets kostnader dekkes over Samfundets driftsbudsjett.%%

*5. Endringer av instruks* %%
1. Endringer av denne instruksen vedtas av Finansstyret i samråd med Vertskapets
medlemmer.

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)