Annotert utgave av hospitering

Forfattere

Tekst

!Retningslinjer for hospitering på Studentersamfundet

Studentersamfundet ønsker å opprettholde hospitering mellom gjengene. I sær anses hospitering fra festivalene som kritisk. Det er derfor åpent for å hospitere, sett at det gjøres innenfor følgende retningslinjer:

* Den enkelte gjeng skal selv vurdere om de ønsker / har kapasitet til å ta imot hospitanter. Er gjengen usikker på egen evne til å ta imot hospitanter kan de få råd om dette fra Vertskapet. 
* Hospitant er helt symptomfri, og har vært det minst de siste 24 timene før hospitering starter. 
* Hospitant har ikke vært utenbys i områder med større smitte enn Trondheim de siste 14 dagene.
* Hospitant har ikke hospitert med en annen gjeng de siste 10 dagene.
* Hospitant bor ikke med noen som er mistenkt smittet eller er syk.
* Gjengen har kapasitet til å ta imot hospitanter og følge opp gjeldende retningslinjer for frivillige på Samfundet, samt retningslinjer for hospitering.
* Hospitant plikter å gjøre seg kjent med [retningslinjer for frivillige på Samfundet|retningslinjerpaajobb] før hospitering. 
* Dersom hospitant får symptomer under hospitering, skal vedkommende umiddelbart forlate Studentersamfundet, samt varsle gjengsjef og DHV.

Hospitanter skal ikke utgjøre en større smitterisiko enn det som er nødvendig for å få en god hospitering. Dette kan oppnås ved å etterstrebe blant annet følgende under hospitering:

* Det skal tilrettelegges for at hospitant kan holde 1 meters avstand til samtlige under hospitering, og at samtlige kan holde 1 meters avstand til hospitant.
* Oppgaver som utgjør en særlig smitterisiko skal så langt det er rimelig ikke utføres av hospitanter.
* Hospitanter er særdeles obs på å unngå nærkontakt med andre gjenger enn den det hospiteres med under hospitering.

Ved spørsmål angående hospitering, ta kontakt med Vertskapet ved *Vertskapet@samfundet.no*. Under drift kan daghavende nås på *99 21 59 60*.

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)